GAYA, BIHAR,823003
 
Event Detail  
Rashtriya Shiksa Divas
Event Start Date : 11/09/2014 Event End Date 11/09/2014

 

Contact Us ↓
 


DAV Pubilc School Manpur
Vill - Kaiya, PO - Budhgere
Gaya-Nawada Road, Manpur, Gaya, Bihar-823003
Phone - 0631-2900388
Email - davmanpur@yahoo.com

Location Map ↓